Stay in touch
Subscribe to our RSS!
Oh c'mon
Bookmark us!
Have a question?
Get an answer!

Mạch LED nháy đuổi nhau dùng 555 và CD4017

2 nhận xét
Sơ đồ mạch điện như hình dưới:
Sơ đồ nguyên lý mạch LED nháy đuổi dùng 555 và CD4017
Trên sơ đồ nguyên lý của mạch sử dụng IC xung 555 và IC đếm thập phâm CD4017.
Thời gian và tần số chính là thời gian các LED sáng luân phiêm nhau.Chu kỳ và tần số tạo xung của IC 555 được đề cập rất kỹ trong bài "Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của IC 555"

  Còn dưới đây là sơ đồ mạch thực tế :
Mạch LED sáng luân phiên dùng 555 và CD4017

2 nhận xét :